• Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 2 - TS. Vũ Văn Sơn

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 2 - TS. Vũ Văn Sơn

  Chương 2 của bài giảng Xử lý tín hiệu số tập trung trình bày về biến đổi Z và ứng dụng vào hệ thống LTI rời rạc. Chương này gồm có 5 bài học với các nội dung như: Biến đổi Z, các tính chất biến đổi Z, biến đổi Z ngược, hàm truyền đạt của hệ LTI rời rạc, giải PTSP dùng biến đổi Z 1 phía.

   45 p actvn 31/08/2017 96 3

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 3 - TS. Vũ Văn Sơn

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 3 - TS. Vũ Văn Sơn

  Chương 3 cung cấp cho người học những nội dung về biểu diễn tín hiệu và hệ thống trong miền tần số liên tục. Chương này giúp người học nắm bắt các kiến thức về biến đổi Fourier, các tính chất biến đổi Fourier, quan hệ giữa biến đổi Z và F, biểu diễn hệ thống trong miền tần số, lấy mẫu và khôi phục tín hiệu. Mời tham khảo

   33 p actvn 31/08/2017 102 2

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 4 - TS. Vũ Văn Sơn

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 4 - TS. Vũ Văn Sơn

  Chương 4 cung cấp cho người học các nội dung liên quan đến biểu diễn tín hiệu và hệ thống trong miền tần số rời rạc. Mục tiêu của chương này giúp người học hiểu được khái niệm DFT, hiểu được biến đổi Fourier rời rạc (DFT), các tính chất DFT và biến đổi fourier nhanh (FFT).

   40 p actvn 31/08/2017 76 2

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 5 - TS. Vũ Văn Sơn

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 5 - TS. Vũ Văn Sơn

  Chương này cung cấp cho người học 6 bài học liên quan đến tổng hợp bộ lọc số FIR như: Khái niệm tổng hợp bộ lọc số FIR, đáp ứng biên độ các lọc số lí tưởng, các tính chất tổng quát lọc số FIR, các đặc trưng bộ lọc FIR pha tuyến tính, tổng hợp lọc số FIR bằng phương pháp cửa sổ, so sánh các hàm cửa sổ.

   25 p actvn 31/08/2017 107 2

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 6 - TS. Vũ Văn Sơn

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 6 - TS. Vũ Văn Sơn

  Chương 6 giới thiệu về tổng hợp bộ lọc số IIR với các nội dung: Khái niệm tổng hợp bộ lọc số IIR, phương pháp bất biến xung, phương pháp biến đổi song tuyến, phương pháp tương đương vi phân, các phương pháp tổng hợp lọc tương tự. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   15 p actvn 31/08/2017 92 2

 • Bài giảng Tham vấn tâm lý: Kỹ năng tham vấn tâm lý - Phạm Mạnh Hà

  Bài giảng Tham vấn tâm lý: Kỹ năng tham vấn tâm lý - Phạm Mạnh Hà

  Bài giảng Tham vấn tâm lý giới thiệu về Kỹ năng tham vấn tâm lý do GV. Phạm Mạnh Hà biên soạn trình bày khái niệm trợ giúp tâm lý, tư vấn và tham vấn tâm lý là gì? hiệu quả của việc tham vấn tâm lý, các lý thuyết dùng trong tham vấn,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p actvn 29/05/2017 158 2

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 3 - ĐH Công nghệ

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 3 - ĐH Công nghệ

  Chương 3 - Hệ thống tuyến tính bất biến rời rạc. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Phương trình sai phân tuyến tính bất biến, hệ thống không đệ quy (đáp ứng xung có độ dài hữu hạn - FIR), hệ thống đệ quy (đáp ứng xung có độ dài vô hạn - IIR), các phần tử của hệ thống TTBB rời rạc, Xây dựng hệ thống TTBB rời rạc.

   11 p actvn 24/04/2017 110 2

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 0 - ĐH Công nghệ

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 0 - ĐH Công nghệ

  Chương này cung cấp một số thông tin liên quan đến môn học "Xử lý tín hiệu số". Sau khi học xong học phần này người học có thể nắm bắt được các khái niệm và lý thuyết cơ sở về tín hiệu số và các hệ thống xử lý tín hiệu số, có được kỹ năng áp dụng các phương pháp và sử dụng các công cụ hỗ trợ trong việc phân tích hệ thống và tín...

   6 p actvn 24/04/2017 87 2

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 1 - ĐH Công nghệ

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 1 - ĐH Công nghệ

  Chương 1 - Tín hiệu và hệ thống. Nội dung chương này giúp người học có thể nắm bắt được: Tín hiệu là gì? Tín hiệu liên tục và rời rạc, biến đổi tín hiệu liên tục thành rời rạc, hệ thống là gì? Biểu diễn hệ thống, rời rạc hóa hệ thống liên tục.

   15 p actvn 24/04/2017 100 2

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 4 - ĐH Công nghệ

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 4 - ĐH Công nghệ

  Chương 4 - Biến đổi Z và áp dụng cho hệ thống tuyến tính bất biến rời rạc. Nội dung chương này gồm có: Biến đổi trong xử lý tín hiệu, biến đổi Z, các tính chất của biến đổi Z, biến đổi Z ngược, biến đổi Z một phía, biểu diễn hệ thống rời rạc trong miền Z, xét tính ổn định của hệ thống.

   37 p actvn 24/04/2017 113 3

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 2 - ĐH Công nghệ

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 2 - ĐH Công nghệ

  Chương 2: Tín hiệu và hệ thống rời rạc. Nội dung trình bày trong chương này: Tín hiệu rời rạc, phân loại tín hiệu rời rạc, biến đổi tín hiệu, tích chập và tương quan của tín hiệu, hệ thống rời rạc, phân loại hệ thống rời rạc, hệ thống tuyến tính bất biến rời rạc.

   28 p actvn 24/04/2017 92 3

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 5 - ĐH Công nghệ

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 5 - ĐH Công nghệ

  Chương 5 - Biến đổi fourier liên tục. Chương này cung cấp những kiến thức như: Biến đổi fourier của tín hiệu liên tục, biến đổi fourier của tín hiệu rời rạc, các tính chất của biến đổi fourier, lấy mẫu tín hiệu.

   26 p actvn 24/04/2017 148 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số