• Đồ thị và các thuật toán – Chương 4: Cây

  Đồ thị và các thuật toán – Chương 4: Cây

  Chương 4 cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về cây. Nội dung trình bày cụ thể trong chương này gồm có: Cây Huffman, cây bao trùm, cây bao trùm tối thiểu, bài toán Steiner. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   27 p actvn 31/10/2019 15 0

 • Đồ thị và các thuật toán – Chương 3: Các bài toán về đường đi

  Đồ thị và các thuật toán – Chương 3: Các bài toán về đường đi

  Đồ thị và các thuật toán – Chương 3: Các bài toán về đường đi. Nội dung chính trong chương này gồm có: Đường đi giữa hai đỉnh, đường đi ngắn nhất giữa hai đỉnh, đường đi ngắn nhất giữa tất cả các cặp đỉnh, phát hiện mạch có độ dài âm. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   24 p actvn 31/10/2019 15 0

 • Đồ thị và các thuật toán – Chương 2: Các số cơ bản của đồ thị

  Đồ thị và các thuật toán – Chương 2: Các số cơ bản của đồ thị

  Đồ thị và các thuật toán – Chương 2: Các số cơ bản của đồ thị. Nội dung chính trong chương này gồm có: Chu số, sắc số, số ổn định trong, số ổn định ngoài, nhân của đồ thị, trò chơi Nim,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   25 p actvn 31/10/2019 13 0

 • Đồ thị và các thuật toán – Chương 5: Bài toán Euler và bài toán Hamilton

  Đồ thị và các thuật toán – Chương 5: Bài toán Euler và bài toán Hamilton

  Trong chương này người học sẽ tìm hiểu các nội dung cụ thể về: Bài toán Euler, thuật toán tìm dây chuyền Euler, bài toán người đưa thư Trung Hoa, bài toán Hamilton, các điều kiện đủ về sự tồn tại chu trình Hamilton. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   21 p actvn 31/10/2019 13 0

 • Đồ thị và các thuật toán – Chương 6: Đồ thị phẳng

  Đồ thị và các thuật toán – Chương 6: Đồ thị phẳng

  Chương 6 về đồ thị phẳng sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản như: Các định nghĩa và các ví dụ, các biểu diễn khác nhau của một đồ thị phẳng, các tính chất của đồ thị phẳng, phát hiện tính thẳng, đối ngẫu hình học, đối ngẫu tổ hợp. Mời các bạn cùng tham khảo

   24 p actvn 31/10/2019 16 0

 • Đồ thị và các thuật toán – Chương 1: Đại cương về đồ thị

  Đồ thị và các thuật toán – Chương 1: Đại cương về đồ thị

  Đồ thị và các thuật toán – Chương 1 trình bày những kiến thức cơ bản về đồ thị như: Định nghĩa và các khái niệm, ma trận biểu diễn đồ thị, tính liên thông, phạm vi và liên thông mạnh, đẳng cấu của các đồ thị, các đồ thị đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo.

   48 p actvn 31/10/2019 14 0

 • Đồ thị và các thuật toán – Chương 7: Mạng vận tải

  Đồ thị và các thuật toán – Chương 7: Mạng vận tải

  Đồ thị và các thuật toán – Chương 7: Mạng vận tải. Chương này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Bài toán luồng lớn nhất, các cải biên đơn giản của bài toán luồng lớn nhất, luồng với chi phí nhỏ nhất, cặp ghép. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p actvn 31/10/2019 14 0

 • Đồ thị và các thuật toán – Phần phụ lục A: Thư viện Graph.h

  Đồ thị và các thuật toán – Phần phụ lục A: Thư viện Graph.h

  Phần này cung cấp cho người học thư viện Graph.h bao goomg các cấu trúc dữ liệu và các thủ tục cần thiết hỗ trợ việc cài đặt các thuật toán trong giáo trình "Đồ thị và các thuật toán". Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   16 p actvn 31/10/2019 12 0

 • Bài giảng Thiết kế đa truyền thông với Adobe Flash CS6: Học phần C

  Bài giảng Thiết kế đa truyền thông với Adobe Flash CS6: Học phần C

  Bài giảng Thiết kế đa truyền thông với Adobe Flash CS6: Học phần C trình bày "Sử dụng Symbol và bảng Library". Nội dung học phần này gồm: Tìm hiểu symbol và thể hiện, tìm hiểu bảng Library, tạo symbol, thêm thể hiện lên Stage, chỉnh sửa thể hiện, chỉnh sửa symbol, tổ chức bảng Library, tìm hiểu symbol và thể hiện (Instance) symbol. Mời các bạn cùng tham...

   34 p actvn 31/10/2019 15 0

 • Bài giảng Thiết kế đa truyền thông với Adobe Flash CS6: Học phần B

  Bài giảng Thiết kế đa truyền thông với Adobe Flash CS6: Học phần B

  Học phần B: Tạo hình ảnh và văn bản trong Bài giảng Thiết kế đa truyền thông với Adobe Flash CS6 giúp người học tìm hiểu ảnh vector và bitmap, cách tạo tài liệu mới, nắm được thiết lập tùy chọn công cụ và tạo một shape, tái định hình đối tượng, thay đổi shape, sao chép và biến đổi đối tượng. Bên cạnh đó, bài giảng còn hướng dẫn cách...

   45 p actvn 31/10/2019 15 0

 • Bài giảng Thiết kế đa truyền thông với Adobe Flash CS6: Học phần D

  Bài giảng Thiết kế đa truyền thông với Adobe Flash CS6: Học phần D

  Bài giảng Thiết kế đa truyền thông với Adobe Flash CS6: Học phần D giới thiệu tổng quan tạo hoạt hình. Cùng nắm các kiến thức trong học phần này thông qua việc tìm hiểu hoạt hình, lựa chọn phương pháp hoạt hình, tìm hiểu về Tween trong Timeline, các bước tạo và sao chép Motion Path. Ngoài ra, bài giảng còn cung cấp một số thông tin hữu ích về tạo hoạt...

   43 p actvn 31/10/2019 15 0

 • Bài giảng Thiết kế đa truyền thông với Adobe Flash CS6: Học phần E

  Bài giảng Thiết kế đa truyền thông với Adobe Flash CS6: Học phần E

  Bài giảng hiết kế đa truyền thông với Adobe Flash CS6: Học phần E sẽ giúp cho người học nắm được kiến thức tổng quan tối ưu và xuất bản dự án Flash nhằm phục vụ trong quá trình học tập và giảng dạy. Nội dung trong bài giảng trình bày: Tăng khả năng tiếp cận cho nội dung Flash; tối ưu đoạn phim; tìm hiểu thiết lập xuất bản; xuất bản đoạn...

   33 p actvn 31/10/2019 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số