• Bài giảng Công nghệ phần mềm: Phần 1 - Vũ Thị Hương Giang

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Phần 1 - Vũ Thị Hương Giang

  Bài giảng "Công nghệ phần mềm - Phần 1: Giới thiệu chung về công nghệ phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất phần mềm, những vấn đề trong phát triển phần mềm, quy trình phát triển phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p actvn 13/04/2021 3 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Phần 2 - Vũ Thị Hương Giang

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Phần 2 - Vũ Thị Hương Giang

  Bài giảng "Công nghệ phần mềm - Phần 2: Quản lý dự án phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, nguyên lý và quy trình quản lý dự án; kỹ năng, kỹ thuật quản lý dự án, các yếu tổ quyết định thành công của dự án. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p actvn 13/04/2021 3 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Phần 3 - Vũ Thị Hương Giang

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Phần 3 - Vũ Thị Hương Giang

  Bài giảng "Công nghệ phần mềm - Phần 3: Phương pháp xác định yêu cầu người dùng" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về yêu cầu phần mềm, quy trình xác định yêu cầu phần mềm, công cụ và phương pháp đặc tả yêu cầu phần mềm,.. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p actvn 13/04/2021 2 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Phần 4 - Vũ Thị Hương Giang

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Phần 4 - Vũ Thị Hương Giang

  Bài giảng "Công nghệ phần mềm - Phần 4: Thiết kế và lập trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết kế hệ thống, khái niệm, thiết kế cấu trúc hóa, quy trình thiết kế, các phương pháp thiết kế hệ thống, thiết kế chương trình, lập trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p actvn 13/04/2021 3 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Phần 5 - Vũ Thị Hương Giang

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Phần 5 - Vũ Thị Hương Giang

  Bài giảng "Công nghệ phần mềm - Phần 5: Kiểm thử và bảo trì" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm kiểm thử, phương pháp thử, kỹ thuật thiết kế trường hợp thử, kiểm thử module, kiểm thử hệ thống,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p actvn 13/04/2021 1 0

 • Bài giảng Kiểm thử phần mềm: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc

  Bài giảng Kiểm thử phần mềm: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc

  Bài giảng "Kiểm thử phần mềm - Bài 3: Các cấp độ kiểm thử" cung cấp cho người học các kiến thức: Một chiến thuật kiểm thử phổ biến, kiểm thử từng module, kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p actvn 13/04/2021 2 0

 • Bài giảng Kiểm thử phần mềm: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc

  Bài giảng Kiểm thử phần mềm: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc

  Bài giảng "Kiểm thử phần mềm - Bài 1: Tổng quan kiểm thử phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Phần mềm và chất lượng phần mềm, SQA; các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng phần mềm, khái niệm kiểm thử phần mềm, mục tiêu kiểm thử,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p actvn 13/04/2021 1 0

 • Bài giảng Kiểm thử phần mềm: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc

  Bài giảng Kiểm thử phần mềm: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc

  Bài giảng "Kiểm thử phần mềm - Bài 2: Quy trình kiểm thử phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Các vấn đề liên quan đến quy trình kiểm thử, quy trình kiểm thử, cấu trúc của bản kế hoạch kiểm thử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   48 p actvn 13/04/2021 3 0

 • Bài giảng Kiểm thử phần mềm: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc

  Bài giảng Kiểm thử phần mềm: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc

  Bài giảng "Kiểm thử phần mềm - Bài 4: Các loại hình kiểm thử" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểm thử chức năng, kiểm thử phi chức năng, kiểm thử liên quan đến sự thay đổi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p actvn 13/04/2021 1 0

 • Bài giảng Kiểm thử phần mềm: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc

  Bài giảng Kiểm thử phần mềm: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc

  Bài giảng "Kiểm thử phần mềm - Bài 5: Các kỹ thuật kiểm thử" cung cấp cho người học các kiến thức về kỹ thuật kiểm thử hộp đen bao gồm: Kỹ thuật phân lớp tương đương, kỹ thuật dựa trên giá trị biên, kỹ thuật dựa trên giá trị biên,... Mời các bạn cùng tham khảo

   95 p actvn 13/04/2021 1 0

 • Bài giảng Kiểm thử phần mềm: Bài 5 (tt) - ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc

  Bài giảng Kiểm thử phần mềm: Bài 5 (tt) - ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc

  Bài giảng "Kiểm thử phần mềm - Bài 5: Các kỹ thuật kiểm thử" cung cấp cho người học các kiến thức về kỹ thuật kiểm thử hộp trắng bao gồm: Basis path testing, control flow/coverage testing, data flow testing. Mời các bạn cùng tham khảo.

   79 p actvn 13/04/2021 1 0

 • Bài giảng Kiểm thử phần mềm: Bài 6 - ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc

  Bài giảng Kiểm thử phần mềm: Bài 6 - ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc

  Bài giảng "Kiểm thử phần mềm - Bài 6: Kiểm thử tự động" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan kiểm thử tự động, quy tr̀nh kiểm thử tự động, ưu, nhược điểm của kiểm thử tự động, kiểm thử tự động với JUnit. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p actvn 13/04/2021 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số