Bài giảng Bảo trì hệ thống: Chương 0 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

Bài giảng "Bảo trì hệ thống: Chương mở đầu" cung cấp cho người đọc những thông tin cơ bản về môn học, nội dung chính của môn học, và những yêu cầu đối với sinh viên. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương trước khi bước vào môn học này.