Tiểu luận: Giải pháp nâng cao an toàn, an ninh thông tin tại Trung tâm dữ liệu Thành phố Đà Nẵng

Đề tài gồm các nội dung: Chương 1 - Tổng quan, chương 2 - Tìm hiểu về Trung tâm dữ liệu Thành phố Đà Nẵng, chương 3 - Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác an toàn, an ninh thông tin tại Trung tâm dữ liệu thành phố Đà Nẵng.