Xác định lượng mưa kết hợp từ thông tin vệ tinh radar và đo mưa tại trạm

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thử nghiệm xây dựng công nghệ xác định lượng mưa từ thông tin rađa, vệ tinh và đo mưa tại trạm. Quá trình xác định lượng mưa theo phương pháp hiệu chỉnh thống kê được thực hiện theo thứ tự ở các khu vực có dữ liệu rađa thời tiết và có trạm đo mưa trước, sau đó đến khu vực không có dữ liệu rađa nhưng có dữ liệu có vệ tinh và có trạm đo mưa; cuối cùng là các khu vực chỉ có dữ liệu vệ tinh mà không có số liệu rađa và không có trạm mưa.