• Giáo trình Visual Basic 6.0: Phần 2 - NXB Đà Nẵng

  Giáo trình Visual Basic 6.0: Phần 2 - NXB Đà Nẵng

  Phần 2 giáo trình gồm 5 chương: Chương 5. Các điều khiển cơ bản (tìm hiểu các điều khiển cơ bản của Visual Basic như label, textbox, commandbutton, checkbox,...), chương 6. Chương trình con (trình bày ưu điểm và phương pháp sử dụng chương trình con đồng thời giới thiệu một số chương trình con...), chương 6. Các điều khiển nâng cao (tìm hiểu các điều khiển...

   73 p actvn 28/08/2019 9 0

 • Bài giảng Lập trình nâng cao với Java

  Bài giảng Lập trình nâng cao với Java

  Bài giảng Lập trình nâng cao với Java nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản cho các bạn sinh viên chuyên ngành về: Kế thừa và đa hình trong Java, xử lý ngoại lệ, bài tập và thảo luận về Case study ATM, thao tác tệp, kiểu Collections, generic trong Java,...

   170 p actvn 28/08/2019 16 0

 • Bài giảng Lập trình web động với PHP & MYSQL

  Bài giảng Lập trình web động với PHP & MYSQL

  Bài giảng Lập trình web động với PHP & MYSQL cung cấp các kiến thức cơ bản về: Tổng quan về PHP & MYSQL, cấu trúc điều khiển TRNG PHP, làm việc với dữ liệu FRM, làm việc với dữ liệu mảng TRNG PHP, lập trình hướng đối tượng

   128 p actvn 28/08/2019 14 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng với Java

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng với Java

  Nội dung chính của Bài giảng Lập trình hướng đối tượng với Java gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Các khái niệm cơ bản về lập trình hướng đối tượng, lớp và đối tượng, bài tập và thảo luận về Lớp và đối tượng, gói trong java,...

   84 p actvn 28/08/2019 7 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 2 - TS. Đỗ Đăng Khoa

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 2 - TS. Đỗ Đăng Khoa

  Bài 2 giúp người học hiểu về "Kiểu, toán tử và biểu thức". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Quy ước về đặt tên trong C/C++, kiểu dữ liệu cơ bản, những kiểu dữ liệu dẫn xuất, hằng – khai báo và sử dụng, biến – khai báo và sử dụng,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   43 p actvn 28/08/2019 7 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 3 - TS. Đỗ Đăng Khoa

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 3 - TS. Đỗ Đăng Khoa

  Bài 3 Dòng điều khiển do TS. Đỗ Đăng Khoa biên soạn, sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Điều khiển tuần tự: Lệnh đơn và lệnh phức, điều khiển rẽ nhánh, câu lệnh lựa chọn switch, điều khiển Vòng Lặp- For,...

   41 p actvn 28/08/2019 5 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 4 - TS. Đỗ Đăng Khoa

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 4 - TS. Đỗ Đăng Khoa

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 4 Hàm và Cấu trúc chương trình do TS. Đỗ Đăng Khoa biên soạn trình bày các nội dung sau: Khái niệm về Hàm, ưu điểm của Hàm, đầu vào và đầu ra của Hàm, tham số của hàm, gọi theo tham chiếu,...Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   40 p actvn 28/08/2019 10 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 5 - TS. Đỗ Đăng Khoa

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 5 - TS. Đỗ Đăng Khoa

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 5 Bảng và Con trỏ do TS. Đỗ Đăng Khoa biên soạn cung cấp kiến thức về Khái niệm về Bảng (Mảng), mảng một chiều, khai báo bảng (mảng) một chiều, các qui tắc về bảng (mảng), khởi tạo bảng (mảng) một chiều,...

   63 p actvn 28/08/2019 9 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 6 - TS. Đỗ Đăng Khoa

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 6 - TS. Đỗ Đăng Khoa

  Bài 6 trình bày về "Cấu trúc và Lớp". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Khái niệm về Cấu trúc (Struct), khai báo cấu trúc, khai báo biến kiểu cấu trúc, khởi tạo biến cấu trúc, truy cập đến thành phần của cấu trúc,...

   63 p actvn 28/08/2019 7 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 1 - TS. Đỗ Đăng Khoa

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 1 - TS. Đỗ Đăng Khoa

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 1 Giới thiệu do TS. Đỗ Đăng Khoa biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Ngôn ngữ lập trình, phân loại ngôn ngữ lập trình, các phương pháp lập trình, ngôn ngữ lập trình C/C++,...

   53 p actvn 28/08/2019 9 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 7 - TS. Đỗ Đăng Khoa

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 7 - TS. Đỗ Đăng Khoa

  Nội dung Bài 7 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Kế thừa và Đa xạ", cụ thể như: Khái niệm về Kế thừa, khai báo lớp kế thừa đơn, quyền truy cập, kiểu kế thừa, đa kế thừa, hàm thuần ảo,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   23 p actvn 28/08/2019 6 0

 • Giáo trình bài giảng Truyền dẫn số

  Giáo trình bài giảng Truyền dẫn số

  Nội dung của Giáo trình bài giảng "Truyền dẫn số" trình bày tổng quan về hệ thống truyền thông số, mã hóa nguồn, mã hóa kênh, kỹ thuật ghép kênh số, mã đường truyền, điều chế và giải điều chế số và đồng bộ.

   174 p actvn 28/08/2019 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số