Ebook 70 năm Quân đội Nhân dân Việt Nam - Cội nguồn sức mạnh tinh thần: Phần 2

Tiếp nối nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "70 năm Quân đội Nhân dân Việt Nam - Cội nguồn sức mạnh tinh thần" trình bày về những nhân tố tác động chủ yếu đối với việc xây dựng sức mạnh tinh thần của quân đội trong tình hình mới; Một số vấn đề cơ bản xây dựng sức mạnh tinh thần của Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới. Mời bạn đọc cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.