Ebook Điện tử công suất - Bài tập, bài giải và ứng dụng: Phần 2 - Nguyễn Bình

Ebook Điện tử công suất - Bài tập, bài giải và ứng dụng: Phần 2 gồm 5 bài tập về băm điện áp một chiều, 10 bài tập về điều chỉnh điện áp xoay chiều, 12 bài tập về biến tần. Đây là tài liệu học tập cho sinh viên các trường đại học kỹ thuật.