Ebook Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm hướng dẫn ôn tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm hướng dẫn ôn tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học" là các câu hỏi trắc nghiệm về nhập môn chủ nghĩa xã hội khoa học, sứ mệnh của giai cấp công nhân, chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội ngủ nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.