Ebook Kỹ thuật lập trình điều khiển hệ thống: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Kỹ thuật lập trình điều khiển hệ thống" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Lập trình hệ thống trên Windows; Lập trình điều khiển hệ đa phương tiện; Lập trình điều khiển hệ truyền tin Modem; Lập trình Netbios. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.