Ebook Toàn cầu hóa và phát triển bền vững (sách tham khảo): Phần 1

Cuốn sách tham khảo "Toàn cầu hóa và phát triển bền vững" được xuất bản trong khuôn khổ Dự án nghiên cứu và trao đổi học thuật "Toàn cầu hóa và phát triển bền vững". Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Toàn cầu hóa, thương mại và sự phát triển - Một bài học từ lịch sử; toàn cầu hóa kinh tế, các chính sách phát triển trong một thế giới toàn cầu hóa. Mời các bạn tham khảo.