Ebook Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản: Phần 1

Tuyên ngôn của Đảng cộng sản, do Các Mác và Phriđrích Ăng-ghen soạn thảo, trình bày nền tảng lý luận và mục đích của chủ nghĩa cộng sản. Ebook "Tuyên ngôn Đảng Cộng sản" này bao gồm 2 phần, phần 1 trình bày các lời tựa của tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản do C. Mác, Ph. Ăng-ghen viết cho các lần xuất bản bằng tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Anh... tại Đức, Thụy Sĩ, Anh, Italia trước đây. Mời các bạn cùng tham khảo.