Ebook Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản: Phần 2

Ebook Tuyên ngôn Đảng Cộng sản (C. Mác, Ph. Ăng-ghen): Phần 2 trình bày toàn văn tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản do C. Mác và Ph. Ăng-ghen viết. Trong tài liệu này là bản dịch theo bản in của lần xuất bản bằng tiếng Đức năm 1890, có đối chiếu với các lần xuất bản năm 1848, 1872 và 1883 Nguyên văn là tiếng Đức. Mời bạn đọc cùng tham khảo tác phẩm để biết thêm nội dung chi tiết.