Giáo trình An toàn lao động - PGS.TS. Nguyễn Thế Đạt

Tài liệu "Giáo trình An toàn lao động" được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, bổ sung nhiều kiến thức mới và biên soạn theo quan điểm mở, nghĩa là, đề cập những nội dung cơ bản, cốt yếu để tùy theo tính chất của các ngành nghề đào tạo mà nhà trường tự điểu chỉnh cho thích hợp. Giáo trình có kết cấu gồm 7 chương, trình bày những vấn đề chung về bảo hộ lao động, luật và chính sách bảo hộ lao động, kĩ thuật vệ sinh lao động, kĩ thuật an toàn điện, kĩ thuật an toàn hóa chất, kĩ thuật an toàn trong cơ khí, thiết bị chịu áp lực và thiết bị nâng, kĩ thuật phòng cháy chữa cháy và một số kĩ thuật an toàn lao động khác.