Giáo trình Mã độc: Phần 2

Tiếp nối phần 1, nội dung của giáo trình Mã độc phần 2 gồm các chương: chương 4 - các kỹ thuật phân tích tĩnh: kỹ thuật phân tích tĩnh ứng dụng vào việc phân tích mã độc; chương 5 - các kỹ thuật phân tích động: kỹ thuật phân tích động ứng dụng vào việc phân tích mã độc. Mời các bạn tham khảo tài liệu!