Thực tập chuyên ngành: Tìm hiểu ngôn ngữ java và viết demo ứng dụng

Nội dung báo cáo thực tập trình bày về lập trình hướng đối tượng trong java; đối tượng, lớp; sử dụng java demo thư viện biểu thức chính quy; sử dụng java demo cài đặt mã hóa Des; sử dụng java demo cài đặt thuật toán tìm mọi khóa; sử dụng java demo phần mềm quản lý nhân sự.