• Ebook STL lập trình khái lược trong C++: Phần 1

  Ebook STL lập trình khái lược trong C++: Phần 1

  Ebook "STL lập trình khái lược trong C++" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Lập trình hướng đối tượng trên C++ với STL; Tiếp cận hướng đối tượng trong C++; Bộ chứa; Bộ duyệt; Các bộ duyệt trên các lường vào/ra;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   171 p actvn 28/11/2022 10 0

 • Ebook STL lập trình khái lược trong C++: Phần 2

  Ebook STL lập trình khái lược trong C++: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "STL lập trình khái lược trong C++" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Đối tượng hàm; Các phép toán số học; Các phép toán so sánh; Giải thuật trong STL; Lập trình khái lược; Các khái niệm trong STL. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   177 p actvn 28/11/2022 6 0

 • Ebook Hack Internet - OS và bảo mật (Tập 1): Phần 1

  Ebook Hack Internet - OS và bảo mật (Tập 1): Phần 1

  Cuốn sách "Hack Internet - OS và bảo mật (Tập 1)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các phương thức tìm kiếm cơ bản trên Google; Các phép tìm kiếm nâng cao; Một số phương pháp hack bằng Google; Phương pháp hack mạng cục bộ từ Internet;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   107 p actvn 28/11/2022 16 2

 • Ebook Hack Internet - OS và bảo mật (Tập 1): Phần 2

  Ebook Hack Internet - OS và bảo mật (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Hack Internet - OS và bảo mật (Tập 1)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Ánh xạ mạng; Định vị Exploits và tìm kiếm mục tiêu; Mười phép tìm kiếm hiệu quả; Tìm hiểu web server. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   101 p actvn 28/11/2022 8 0

 • Ebook CompTIA® Security+: Security+ Guide to Network Security Fundamentals (Sixth edition) - Part 1

  Ebook CompTIA® Security+: Security+ Guide to Network Security Fundamentals (Sixth edition) - Part 1

  "CompTIA® Security+: Security+ Guide to Network Security Fundamentals (Sixth edition)" is designed to equip learners with the knowledge and skills needed to be information security professionals. Part 1 of book provide students with knowledge about: introduction to security; malware and social engineering attacks; basic cryptography; advanced cryptography and pki; networking and server attacks; network security devices, design, and...

   398 p actvn 28/11/2022 5 0

 • Ebook CompTIA® Security+: Security+ Guide to Network Security Fundamentals (Sixth edition) - Part 2

  Ebook CompTIA® Security+: Security+ Guide to Network Security Fundamentals (Sixth edition) - Part 2

  "CompTIA® Security+: Security+ Guide to Network Security Fundamentals (Sixth edition)" is designed to equip learners with the knowledge and skills needed to be information security professionals. Part 2 of book provide students with knowledge about: client and application security; mobile and embedded device security; authentication and account management; access management; vulnerability assessment and data security; business continuity;...

   388 p actvn 28/11/2022 5 0

 • Ebook Tuyên ngôn của Đảng cộng sản: Giá trị lý luận và thực tiễn trong thời đại ngày nay (Kỷ yếu Hội thảo quốc tế) - Phần 1

  Ebook Tuyên ngôn của Đảng cộng sản: Giá trị lý luận và thực tiễn trong thời đại ngày nay (Kỷ yếu Hội thảo quốc tế) - Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Tuyên ngôn của Đảng cộng sản: Giá trị lý luận và thực tiễn trong thời đại ngày nay (Kỷ yếu Hội thảo quốc tế)" trình bày những nội dung về: một số vấn đề trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản; Những giá trị lý luận và thực tiễn trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   470 p actvn 28/11/2022 5 0

 • Ebook Tuyên ngôn của Đảng cộng sản: Giá trị lý luận và thực tiễn trong thời đại ngày nay (Kỷ yếu Hội thảo quốc tế) - Phần 1

  Ebook Tuyên ngôn của Đảng cộng sản: Giá trị lý luận và thực tiễn trong thời đại ngày nay (Kỷ yếu Hội thảo quốc tế) - Phần 1

  Phần 2 của cuốn sách "Tuyên ngôn của Đảng cộng sản: Giá trị lý luận và thực tiễn trong thời đại ngày nay (Kỷ yếu Hội thảo quốc tế)" tiếp tục trình bày những nội dung về: tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đối với sự phát triển của Việt Nam và một số nước; từ những luận điểm trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, suy nghĩ về công tác tư...

   172 p actvn 28/11/2022 5 0

 • Ebook Code Complete (Second edition): Part 1

  Ebook Code Complete (Second edition): Part 1

  Part 1 of book "Code Complete (Second edition)" will provide with knowledge about: laying the foundation; creating high-quality code; variables; statements; metaphors for a richer understanding of software development; the pseudocode programming process; fundamental data types; unusual data types; organizing straight-line code;...

   497 p actvn 28/11/2022 4 0

 • Ebook Code Complete (Second edition): Part 2

  Ebook Code Complete (Second edition): Part 2

  Continued part 1, part 2 of book "Code Complete (Second edition)" will provide with knowledge about: code improvements; system considerations; software craftsmanship; the software-quality landscape; code-tuning strategies; code-tuning techniques; how program size affects construction; themes in software craftsmanship;...

   455 p actvn 28/11/2022 5 0

 • Ebook Tài liệu bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng: Phần 1

  Ebook Tài liệu bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Tài liệu bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng" trình bày những nội dung về: khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham...

   111 p actvn 28/11/2022 5 0

 • Ebook Tài liệu bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng: Phần 2

  Ebook Tài liệu bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Tài liệu bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng" tiếp tục trình bày những nội dung về: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   143 p actvn 28/11/2022 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số