• Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server: Chương 1 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server: Chương 1 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server: Chương 1 Tổng quan về SQL Server cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về HQT CSDL; Giới thiệu SQL Server; Kiến trúc của SQL server; Các thành phần trong SQL server; Các bước cài đặt SQL Server; Các thao tác trên SQL Server.

   12 p actvn 29/08/2021 25 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server: Chương 2 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server: Chương 2 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server: Chương 2 Tạo và quản trị cơ sở dữ liệu cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu trúc các file của database; Một số vấn đề thiết kế cơ sở dữ liệu; Thiết kế cơ sở dữ liệu; Thiết kế bảng dữ liệu; Import/ Export cơ sở dữ liệu.

   15 p actvn 29/08/2021 14 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server: Chương 3 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server: Chương 3 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server: Chương 3 Transact-SQL và truy vấn dữ liệu cung cấp cho người học những kiến thức như: Ngôn ngữ xử lý dữ liệu; Tìm kiếm trên một bảng; Tìm kiếm trên nhiều bảng; Truy vấn con lồng nhau; Sắp xếp; Nhóm dữ liệu và thống kê.

   22 p actvn 29/08/2021 16 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server: Chương 4 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server: Chương 4 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server: Chương 4 Lập trình với Transact-SQL cung cấp cho người học những kiến thức như: Thiết kế View, Index; Lập trình trong T-SQL; Stored Procedure; Trigger. Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p actvn 29/08/2021 13 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server: Chương 5 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server: Chương 5 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server: Chương 5 Bảo mật và phân quyền cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu; Login, User Account, User Roles; Kế hoạch phân quyền và bảo mật; Kết nối cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p actvn 29/08/2021 11 0

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 2+3 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 2+3 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 2+3 Hàm trong C/C++ cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu chúc chung của hàm; Hiểu về cách hàm hoạt động; Các hàm có sẵn; Phạm vi của biến và của hàm; Truyền tham số trong hàm; Nạp chồng hàm; Hàm đệ quy. Mời các bạn cùng tham khảo!

   46 p actvn 29/08/2021 21 0

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 7+8+9 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 7+8+9 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 7+8+9 Con trỏ và bộ nhớ trong C/C++ cung cấp cho người học những kiến thức như: Bộ nhớ máy tính; Biến và địa chỉ của biến; Biến con trỏ; Mảng và con trỏ; Bộ nhớ động; Con trỏ hàm.

   43 p actvn 29/08/2021 13 0

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 4+5+6 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 4+5+6 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 4+5+6 Kiểu dữ liệu mảng và xâu ký tự trong C/C++ cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm và khai báo; Mảng nhiều chiều; Mảng vs Vector; Hàm với tham số kiểu mảng; Vòng lặp phạm vi; Các bài toán cơ bản với kiểu mảng; Khái niệm và khai báo; Các phép toán trên xâu kí tự; Các bài toán cơ bản với kiểu xâu...

   25 p actvn 29/08/2021 16 0

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 1 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 1 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 1 Giới thiệu môn học và nhắc lại kiến thức C/C++ cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu trúc chung của hàm; Cách sử dụng hàm; Các hàm có sẵn; Biến toàn cục, biến cục bộ; Truyền tham số; Nạp chồng hàm; Hàm đệ quy; Mảng dữ liệu một chiều, hai chiều; Tìm kiếm và sắp xếp dữ liệu trong mảng; Xâu ký...

   18 p actvn 29/08/2021 20 0

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 10+11+12 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 10+11+12 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 10+11+12 Kiểu cấu trúc (struct) và kiểu hợp nhất (union) cung cấp cho người học những kiến thức như: Các kiểu dữ liệu tự tạo; Cấu trúc (struct); Khai báo; Phép toán; Trường bit; Kích cỡ của struct; Bài tập struct; Hợp nhất (union); Liệt kê (enum); Cấu trúc tự trỏ và danh sách

   44 p actvn 29/08/2021 12 0

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 13+14+15 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 13+14+15 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 13+14+15 Vào ra dữ liệu với tập tin cung cấp cho người học những kiến thức như: Tập tin văn bản và tập tin nhị phân; Làm việc với tập tin văn bản; Làm việc với tập tin nhị phân. Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p actvn 29/08/2021 12 0

 • Giáo trình Thực hành tích hợp và an toàn hệ thống: Phần 2

  Giáo trình Thực hành tích hợp và an toàn hệ thống: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Thực hành tích hợp và an toàn hệ thống: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Cài đặt và cấu hình AD (Active Directory); Cài đặt và cấu hình DHCP, WINS, DNS; Quản lý tài khoản; Quản lý phương tiện lưu trữ; Tạo và quản lý hệ thống thư mục dùng chung;...

   198 p actvn 30/06/2021 45 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số