• Giáo trình Kiến thức thương mại điện tử - TS. Nguyễn Đăng Hậu

  Giáo trình Kiến thức thương mại điện tử - TS. Nguyễn Đăng Hậu

  Giáo trình Kiến thức thương mại điện tử của TS. Nguyễn Đăng Hậu gồm 9 chương trang bị cho sinh viên các kiến thức về một số vấn đề trong thương mại điện tử, vấn đề thanh toán, cơ sở pháp lý phát triển ĐTTM, kỹ năng Marketing trực tuyến, nghiên cứu thị trường, khía niệm thương mại điện tử, giới thiệu Internet - www - trang web.

   57 p actvn 31/08/2017 2 0

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng: Bài giảng 3 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng: Bài giảng 3 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Phân tích và thiết kế hướng đối tượng - Bài giảng 3: Biểu đồ use case phân tích yêu cầu hệ thống" cung cấp cho người học các kiến thức: Biểu đồ Use Case phân tích yêu cầu hệ thống, tập hợp yêu cầu hệ thống, mô hình hóa với Use Case, biểu đồ Use Case.

   54 p actvn 31/08/2017 0 0

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng: Bài giảng 2 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng: Bài giảng 2 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Phân tích và thiết kế hướng đối tượng - Bài giảng 2: Khái quát về UML" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về hệ thống phần mềm, sự phát triển hệ thống, các cách tiếp cận trong phát triển phần mềm, quá trình phát triển phần mềm hợp nhất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   89 p actvn 31/08/2017 0 0

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng: Bài giảng 5 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng: Bài giảng 5 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Phân tích và thiết kế hướng đối tượng - Bài giảng 5: Mô hình động" cung cấp cho người học các kiến thức: Chất lượng mô hình, tóm tắt về mô hình đối tượng, phối hợp mô hình đối tượng và mô hình động. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p actvn 31/08/2017 1 0

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng: Bài giảng 1 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng: Bài giảng 1 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Phân tích và thiết kế hướng đối tượng - Bài giảng 1: Phương pháp hướng đối tượng và quá trình phát triển hệ thống phần mềm" đã giới thiệu về hệ thống phần mềm, sự phát triển hệ thống, các cách tiếp cận trong phát triển phần mềm, quá trình phát triển phần mềm hợp nhất.

   43 p actvn 31/08/2017 0 0

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng: Bài giảng 6 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng: Bài giảng 6 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Phân tích và thiết kế hướng đối tượng - Bài giảng 6: Kiến trúc hệ thống và phát sinh mã trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiến trúc của hệ thống, biểu đồ thành phần, biểu đồ triển khai, chuyển đổi các thiết kế sang mã chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p actvn 31/08/2017 1 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 6 - ThS. Trịnh Quốc Sơn

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 6 - ThS. Trịnh Quốc Sơn

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 6: Cây và cây nhị phân" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa cây, cây nhị phân, cấu trúc dữ liệu của cây nhị phân, duyệt cây nhị phân,... Mời các bạn cùng thảo nội dung chi tiết.

   14 p actvn 31/08/2017 0 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 4 - ThS. Trịnh Quốc Sơn

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 4 - ThS. Trịnh Quốc Sơn

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 4: Danh sách liên kết đơn (List)" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổ chức của DSLK đơn, các thao tác cơ bản trên DSLK đơn, khởi tạo danh sách liên kết, hàm thêm 1 phần tử vào đầu List, thuật toán thêm vào cuối DSLK,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   78 p actvn 31/08/2017 0 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 2 - ThS. Trịnh Quốc Sơn

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 2 - ThS. Trịnh Quốc Sơn

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 2: Tìm kiếm và sắp xếp nội" cung cấp cho người học các kiến thức: Các giải thuật tìm kiếm nội, các giải thuật sắp xếp nội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   186 p actvn 31/08/2017 0 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 5 - ThS. Trịnh Quốc Sơn

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 5 - ThS. Trịnh Quốc Sơn

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 5: Danh sách liên kết kép" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, cấu trúc dữ liệu, các thao tác trên List kép, tạo một danh sách rỗng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p actvn 31/08/2017 1 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 1 - ThS. Trịnh Quốc Sơn

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 1 - ThS. Trịnh Quốc Sơn

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 1: Tổng quan về CTDL và thuật toán" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về CTDL và thuật toán, các tiêu chuẩn của CTDL, vai trò của CTDL, độ phức tạp của thuật toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p actvn 31/08/2017 0 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 3 - ThS. Trịnh Quốc Sơn

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 3 - ThS. Trịnh Quốc Sơn

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 3: Cấu trúc dữ liệu động" cung cấp cho người học các kiến thức: Biến tĩnh, biến động, kiểu con trỏ, các thao tác trên kiểu con trỏ, sử dụng biến tĩnh, con trỏ và biến động,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p actvn 31/08/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số