• Bài giảng Kỹ thuật anten truyền sóng - Chương 3: Lý thuyết anten

  Bài giảng Kỹ thuật anten truyền sóng - Chương 3: Lý thuyết anten

  Chương 3 giúp người học nắm bắt được các lý thuyết anten thông qua những nội dung cụ thể như: Các phương trình Maxwell và quan hệ nguồn – trường, Dipole hertz (nguyên tố anten thẳng), anten Dipole ngắn, anten Dipole ngắn có tải kháng, anten Dipole có chiều dài hữu hạn,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p actvn 24/04/2017 2 0

 • Bài giảng Kỹ thuật anten truyền sóng - Chương 4: Hệ thống bức xạ (Array Antennas)

  Bài giảng Kỹ thuật anten truyền sóng - Chương 4: Hệ thống bức xạ (Array Antennas)

  Kết hợp nhiều anten đơn lẻ thành một hệ thống bức xạ. Mục đích của việc này nhằm cải thiện đồ thị bức xạ, tăng độ định hướng. Trong chương này sẽ trình bày những nội dung và hình ảnh chi tiết về hệ thống bức xạ (Array Antennas), mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt chi tiết.

   50 p actvn 24/04/2017 0 0

 • Bài giảng Kỹ thuật anten truyền sóng - Chương 1: Giới thiệu về anten

  Bài giảng Kỹ thuật anten truyền sóng - Chương 1: Giới thiệu về anten

  Chương 1 của bài giảng Kỹ thuật anten truyền sóng giới thiệu về anten. Sau khi học xong chương này người học sẽ biết được: Lịch sử phát triển của anten, các loại anten, một số hệ thức giải tích vetor, bức xạ điện từ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p actvn 24/04/2017 2 0

 • Bài giảng Kỹ thuật anten truyền sóng - Chương 2: Các đặc tính của anten

  Bài giảng Kỹ thuật anten truyền sóng - Chương 2: Các đặc tính của anten

  Chương 2 trình bày các đặc tính của anten. Chương này gồm có các nội dung như: Trở kháng vào của anten, hiệu suất của anten, trường điện từ bức xạ từ anten, công suất trường điện từ bức xạ từ anten, sự phân cực, đồ thị bức xạ, độ rộng nửa công suất, độ rộng giữa các giá trị không đầu tiên,...và một số nội dung khác. Mời các bạn...

   32 p actvn 24/04/2017 0 0

 • Bài giảng Kỹ thuật anten truyền sóng - Chương 5: Một số loại anten

  Bài giảng Kỹ thuật anten truyền sóng - Chương 5: Một số loại anten

  Trong chương 5 này chúng ta sẽ tìm hiểu một số loại anten cơ bản như: Anten Dipole dải rộng, anten Yagi, anten Helic, anten parabol, anten vi dải. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   50 p actvn 24/04/2017 0 0

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 3 - ĐH Công nghệ

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 3 - ĐH Công nghệ

  Chương 3 - Hệ thống tuyến tính bất biến rời rạc. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Phương trình sai phân tuyến tính bất biến, hệ thống không đệ quy (đáp ứng xung có độ dài hữu hạn - FIR), hệ thống đệ quy (đáp ứng xung có độ dài vô hạn - IIR), các phần tử của hệ thống TTBB rời rạc, Xây dựng hệ thống TTBB rời rạc.

   11 p actvn 24/04/2017 2 0

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 0 - ĐH Công nghệ

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 0 - ĐH Công nghệ

  Chương này cung cấp một số thông tin liên quan đến môn học "Xử lý tín hiệu số". Sau khi học xong học phần này người học có thể nắm bắt được các khái niệm và lý thuyết cơ sở về tín hiệu số và các hệ thống xử lý tín hiệu số, có được kỹ năng áp dụng các phương pháp và sử dụng các công cụ hỗ trợ trong việc phân tích hệ thống và tín...

   6 p actvn 24/04/2017 0 0

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 1 - ĐH Công nghệ

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 1 - ĐH Công nghệ

  Chương 1 - Tín hiệu và hệ thống. Nội dung chương này giúp người học có thể nắm bắt được: Tín hiệu là gì? Tín hiệu liên tục và rời rạc, biến đổi tín hiệu liên tục thành rời rạc, hệ thống là gì? Biểu diễn hệ thống, rời rạc hóa hệ thống liên tục.

   15 p actvn 24/04/2017 2 0

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 4 - ĐH Công nghệ

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 4 - ĐH Công nghệ

  Chương 4 - Biến đổi Z và áp dụng cho hệ thống tuyến tính bất biến rời rạc. Nội dung chương này gồm có: Biến đổi trong xử lý tín hiệu, biến đổi Z, các tính chất của biến đổi Z, biến đổi Z ngược, biến đổi Z một phía, biểu diễn hệ thống rời rạc trong miền Z, xét tính ổn định của hệ thống.

   37 p actvn 24/04/2017 0 0

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 2 - ĐH Công nghệ

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 2 - ĐH Công nghệ

  Chương 2: Tín hiệu và hệ thống rời rạc. Nội dung trình bày trong chương này: Tín hiệu rời rạc, phân loại tín hiệu rời rạc, biến đổi tín hiệu, tích chập và tương quan của tín hiệu, hệ thống rời rạc, phân loại hệ thống rời rạc, hệ thống tuyến tính bất biến rời rạc.

   28 p actvn 24/04/2017 2 1

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 5 - ĐH Công nghệ

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 5 - ĐH Công nghệ

  Chương 5 - Biến đổi fourier liên tục. Chương này cung cấp những kiến thức như: Biến đổi fourier của tín hiệu liên tục, biến đổi fourier của tín hiệu rời rạc, các tính chất của biến đổi fourier, lấy mẫu tín hiệu.

   26 p actvn 24/04/2017 1 0

 • Ebook Lịch sử công đoàn Bưu điện Việt Nam (1947 - 2007) - NXB Bưu điện

  Ebook Lịch sử công đoàn Bưu điện Việt Nam (1947 - 2007) - NXB Bưu điện

  Ebook Lịch sử công đoàn Bưu điện Việt Nam (1947 - 2007) trình bày về những diễn biến, những sự kiện cơ bản và những mốc quan trọng, tổng kết những thành tích, đóng góp, truyền thống và kinh nghiệm có ý nghĩa lí luận và giá trị tư tưởng sâu sắc trong quá trình phát triển công đoàn Bưu điện Việt Nam.

   329 p actvn 26/03/2017 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số