• Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Chương 2: Đạo hàm riêng và vi phân

  Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Chương 2: Đạo hàm riêng và vi phân

  Bài giảng "Giải tích hàm nhiều biến - Chương 2: Đạo hàm riêng và vi phân" cung cấp cho người học các kiến thức: Đạo hàm riêng và vi phân của f = f(x,y); đạo hàm riêng và vi phân của hàm hợp; đạo hàm riêng và vi phân của hàm ẩn; đạo hàm theo hướng; công thức Taylor, Maclaurint; ứng dụng của đạo hàm riêng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm...

   70 p actvn 30/09/2020 0 0

 • Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Chương 2(tt): Đạo hàm riêng và vi phân

  Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Chương 2(tt): Đạo hàm riêng và vi phân

  Bài giảng "Giải tích hàm nhiều biến - Chương 2: Đạo hàm riêng và vi phân" cung cấp cho người học các kiến thức: Đạo hàm theo hướng; công thức Taylor, Maclaurint; cực trị của hàm nhiều biến. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   66 p actvn 30/09/2020 0 0

 • Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Chương 3: Tích phân kép

  Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Chương 3: Tích phân kép

  Bài giảng "Giải tích hàm nhiều biến - Chương 3: Tích phân kép" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, cách tính tích phân kép; tọa độ cực, ứng dụng hình học, ứng dụng cơ học. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   58 p actvn 30/09/2020 0 0

 • Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Chương 4: Tích phân bội ba

  Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Chương 4: Tích phân bội ba

  Bài giảng "Giải tích hàm nhiều biến - Chương 4: Tích phân bội ba" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, cách tính tích phân bội ba; tọa độ trụ, tọa độ cầu; ứng dụng hình học, ứng dụng cơ học. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   39 p actvn 30/09/2020 0 0

 • Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Chương 5: Tích phân đường

  Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Chương 5: Tích phân đường

  Bài giảng "Giải tích hàm nhiều biến - Chương 5: Tích phân đường" cung cấp cho người học các kiến thức: Tích phân đường loại 1, tích phân đường loại hai; định nghĩa, cách tính; công thức Green; tích phân không phụ thuộc đường đi. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   45 p actvn 30/09/2020 0 0

 • Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Chương 6: Tích phân mặt

  Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Chương 6: Tích phân mặt

  Bài giảng "Giải tích hàm nhiều biến - Chương 6: Tích phân mặt" cung cấp cho người học các kiến thức: Tích phân mặt loại 1, ứng dụng của tích phân mặt loại 1, tích phân mặt loại 2. Cuối bài giảng có thêm phần bài tập vận dụng giúp sinh viên có thể ôn tập và củng cố kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi...

   73 p actvn 30/09/2020 0 0

 • Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Chương 7: Chuỗi số, chuỗi luỹ thừa

  Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Chương 7: Chuỗi số, chuỗi luỹ thừa

  Bài này cung cấp co người học những kiến thức cơ bản về chuỗi số, chuỗi luỹ thừa. Nội dung trình bày gồm có: Khái niệm chuỗi số, chuỗi không âm, chuỗi có dấu tuỳ ý, hội tụ tuyệt đối, chuỗi đan dấu, tiêu chuẩn Leibnitz, chuỗi luỹ thừa, bán kính và miền hội tụ. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   58 p actvn 30/09/2020 0 0

 • Ebook Bài tập xác suất và thống kê toán: Phần 1

  Ebook Bài tập xác suất và thống kê toán: Phần 1

  Phần 1 - Bài tập xác suất cung cấp cho người đọc các bài tập về xác suất, biến ngẫu nhiên, một số quy luật phân phối xác suất thông dụng, biến ngẫu nhiên hai chiều, hàm các biến ngẫu nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo.

   122 p actvn 31/08/2020 37 4

 • Ebook Bài tập xác suất và thống kê toán: Phần 2

  Ebook Bài tập xác suất và thống kê toán: Phần 2

  Phần 2 - Bài tập thống kê toán cung cấp cho người đọc các bài tập: Cơ sở lý thuyết mẫu, ước lượng các tham số của biến ngẫu nhiên, kiểm định giải thiết thống kê, phân tích phương sai, phân tích tương quan và hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo.

   134 p actvn 31/08/2020 35 3

 • Ebook Tin - Sinh học: Phần 2

  Ebook Tin - Sinh học: Phần 2

  Ebook Tin Sinh học - Phần 2 trình bày về: Chương trình thiết kế và lựa chọn đoạn mồi Primer3, chương trình phân tích cấu trúc tương đồng Blast, chương trình hiển thị phân tích cấu trúc không gian Cn3D, tra cứu dữ liệu qua internet, khai thác thông tin cơ sở dữ liệu để thiết kế gen. Mời các bạn cùng tham khảo.

   70 p actvn 29/02/2020 158 1

 • Ebook Tin - Sinh học: Phần 1

  Ebook Tin - Sinh học: Phần 1

  Cuốn sách "Tin Sinh học" được biên soạn nhằm cung cấp cho cán bộ và sinh viên ngành công nghệ sinh học, cũng như các đối tượng khác có liên quan những kiến thức cơ bản về Tin - Sinh học. Phần 1 cuốn sách trình bày các chương: Đại cương về internet, cơ sở dữ liệu công nghệ sinh học, nghiên cứu cấu trúc chuỗi DNA và amino axit, chương trình phân tích...

   74 p actvn 29/02/2020 158 1

 • Giáo trình Quản trị học - TS. Đoàn Thị Thu Hà: Phần 1

  Giáo trình Quản trị học - TS. Đoàn Thị Thu Hà: Phần 1

  Giáo trình Quản trị học - TS. Đoàn Thị Thu Hà: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về quản trị học, lịch sử phát triển các lý thuyết quản trị, môi trường quản trị, thông tin quản trị và quyết định quản trị, Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   90 p actvn 29/02/2020 187 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số