Bài giảng An toàn toàn bảo mật hệ thống thông tin: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của bài giảng tiếp tục trình bày các nội dung về việc đảm bảo an toàn thông tin dựa trên mã hóa; Các kỹ thuật và công nghệ đảm bảo an toàn thông tin; Quản lý, chính sách và pháp luật an toàn thông tin.