Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 1: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 1: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Những nội dung chính được trình bày trong chương 1 gồm có: Mối quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu và giải thuật, các cách diễn đạt giải thuật, thiết kế và phân tích giải thuật, giải thuật đệ quy. Mời các bạn cùng tham khảo.