Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 1 - Th.S Thiều Quang Trung

Nội dung cụ thể của Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 1 gồm có: Giới thiệu đề cương môn học, các khái niệm cơ bản, giải thuật, biểu diễn và độ phức tạp, vai trò của cấu trúc dữ liệu, các tiêu chuẩn của giải thuật và cấu 5 trúc dữ liệu.