Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 1 - Trần Minh Thái

Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 1: Tổng quan về giải thuật và cấu trúc dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức về vai trò của cấu trúc dữ liệu, các tiêu chuẩn đánh giá cấu trúc dữ liệu, kiểu dữ liệu, định nghĩa kiểu dữ liệu, các kiểu dữ liệu cơ bản, các kiểu dữ liệu có cấu trúc,... Mời các bạn cùng tham khảo.