Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 2.1 – Trần Minh Thái

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 2.1: Giải thuật tìm kiếm" giúp người học xác định được vai trò của tìm kiếm và sắp xếp trong hệ thống thông tin, nắm vững và minh họa được giải thuật tìm tuần tự và tìm kiếm nhị phân trên mảng một chiều, cài đặt được giải thuật tìm kiếm bằng ngôn ngữ C.