Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 4 – Trần Minh Thái

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 4: Danh sách liên kết" giúp người học có thể nắm vững khái niệm về kiểu dữ liệu tĩnh và động, nắm vững cách tổ chức dữ liệu động bằng danh sách liên kết và minh họa được các thao tác xử lý trên danh sách liên kết đơn, cài đặt minh họa được các thao tác của danh sách đơn bằng ngôn ngữ C.