Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 1 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 1 Tổng quan CSDL phân tán cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về Cơ sở dữ liệu phân tán; Kiến trúc cơ bản của Cơ sở dữ liệu phân tán, Các đặc điểm chính của hệ phân tán; Trong suốt phân tán; Lợi ích của Cơ sở dữ liệu phân tán; Phương pháp thiết kế Cơ sở dữ liệu phân tán; Phân mảnh dữ liệu; Cấp phát tài nguyên trong hệ phân tán; Xử lý truy vấn trong Cơ sở dữ liệu phân tán; Xử lý truy vấn trong môi trường phân tán.