Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 4 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 4 Lập trình PL/SQL cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu trúc chương trình PL/SQL; Các kiểu dữ liệu cơ bản của PL/SQL; Các kiểu dữ liệu tham chiếu; Các loại mệnh đề; Cấu trúc điều khiển; Kiểu con trỏ. Mời các bạn cùng tham khảo!