Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 1 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Chương 1 Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, kết cấu nội dung trong chương này gồm 2 phần: Phần 1 Hoàn cảnh lịch sử ra đời ĐCSVN, phần 2 Hội nghị thành lập Đảng và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.