Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 2 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Chương 2 Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), trong chương này sẽ đi vào tìm hiểu nội dung về: Chủ trương đấu tranh từ năm (1930-1939) và chủ trương đấu tranh từ năm (1939-1945).