Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 3 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Chương 3 Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975), kết cấu chương học này trình bày nội dung về: Đường lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) và đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thống nhất tổ quốc (1954-1975).