Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 4 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Chương 4 Đường lối công nghiệp hóa, kết cấu chương này trình bày về: khái niệm và mục đích, công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới, công nghiệp hóa thời kỳ đổi mới.