Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 5 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Chương 5 Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa, trong chương học này trình bày nội dung về: Quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị trường và tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa.