Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 8 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Chương 8 Đường lối đối ngoại, trong chương học này sẽ trình bày mục tiêu của đường lối đối ngoại là nhằm tận dụng sức mạnh thời đại để dành độc lập dân tộc, bảo vệ xây dựng đất nước. Cùng tham khảo bài giảng dưới đây để nắm rõ hơn nội dung của chương học này.