Bài giảng Hệ điều hành: Chương 3 - TS. Trần Công Án

Bài giảng Hệ điều hành - Chương 3: Quản lý nhập xuất cung cấp cho người học các khái niệm nhập xuất dữ liệu, mô hình tổ chức & quản lý việc nhập xuất, cài đặt hệ thống quản lý nhập xuất, truy xuất hệ thống nhập xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.