Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5 - TS. Trần Công Án

Mục tiêu của bài giảng là mô tả chi tiết các phương pháp tổ chức bộ nhớ, giải thích các kỹ thuật quản lý bộ nhớ bao gồm phân trang và phân đoạn, một số ví dụ thực tế về quản lý bộ nhớ - quản lý phân đoạn trong bộ xử lý intel pentium và quản lý địa chỉ bộ nhớ trong hđh linux.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)