Bài giảng Hệ điều hành nâng cao: Bài 2 - Trần Hạnh Nhi

Bài 2 - Các mô hình xử lý đồng hành. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Xử lý đồng hành, để tăng hiệu suất sử dụng CPU; xử lý đồng hành, để tăng tốc độ xử lý; mô hình đa tiến trình (MultiProcesses);... Mời các bạn cùng tham khảo.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)