Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 2 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 2 Cơ bản về Oracle cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản; Cấu trúc cơ sở dữ liệu; Không gian dữ liệu và bảng dữ liệu; Các kiểu dữ liệu; Quyền người dùng (Privileges & Roles); Import/Export dữ liệu.