Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 4 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 4 Lập trình PL/SQL cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu trúc chương trình PL/SQL; Các kiểu dữ liệu cơ bản của PL/SQL; Các kiểu dữ liệu phức tạp; Các loại mệnh đề; Cấu trúc điều khiển; Kiểu con trỏ.