Bài giảng Học máy: Chương 4.2 - Nguyễn Nhật Quang

Chương 4 - Các phương pháp học có giám sát (Học cây quyết định - Decision tree learning). Chương này trình bày những nội dung chính sau: Khái niệm học cây quyết định, biểu diễn cây quyết định, giải thuật ID3, lựa chọn thuộc tính kiểm tra, Entropy, information gain, học cây quyết định,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.