Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 - Vũ Đức Lung

Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 3: Biểu diễn dữ liệu" gồm các nội dung sau: Khái niệm thông tin, lượng thông tin và sự mã hóa thông tin, hệ thống số, các phép tính số học cho hệ nhị phân, số quá n (excess-n), cách biểu diễn số với dấu chấm động, biểu diễn số BCD, biểu diễn các ký tự.