Bài giảng Kỹ năng thuyết trình - Vũ Thái Hà

Mục tiêu của bài giảng Kỹ năng thuyết trình nhằm giúp người học cải thiện kỹ năng thuyết trình, đặc biệt ứng dụng trong công việc, nắm bắt và ứng dụng cách tiếp cận mới để thuyết trình hiệu quả, xây dựng các kĩ năng mới, củng cố các kĩ năng có sẵn,...

ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)