Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Bài 4: Đệ quy

Mô tả mang tính đệ quy về một đối tượng là mô tả theo cách phân tích đối tượng thành nhiều thành phần mà trong số các thành phần có thành phần mang tính chất của chính đối tượng được mô tả. Để hiểu rõ hơn về điều này mời các bạn tham khảo Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Bài 4: Đệ quy sau.