Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Bài 7: Kiểm thử

Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Bài 7: Kiểm thử nêu lên khái niệm, phân loại kiểm thử, các chiến lược kiểm thử, một số kỹ thuật kiểm thử. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.