Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 6 - PGS.TS Đỗ Trọng Tuấn

Chương 6 - Hàm băm và chữ ký số. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu sơ lược về hàm băm, hệ mật SHA – 512, hệ mật WHIRLPOOL, giới thiệu sơ lược chữ ký số, các ứng dụng chữ ký số, các kiểu phá hoại chữ ký số.