Bài giảng Mật mã hóa hiện đại: Chương 2 - TS. Phạm Việt Hà

Chương 2 Cơ sở toán học thuộc bài giảng Mật mã hóa hiện đại trình bày nội dung kiến thức toán học, cấu trúc đại số, số học modulo, các phép toán số học trên modulo, số học đa thức, kiểm tra số nguyên số, định lý phần dư Trung Hoa.