Bài giảng Mật mã học: Mật mã cơ sở - Huỳnh Trọng Thưa

Mật mã học là một lĩnh vực liên quan với các kỹ thuật ngôn ngữ và toán học để đảm bảo an toàn thông tin, cụ thể là trong thông tin liên lạc. Về phương diện lịch sử, mật mã học gắn liền với quá trình mã hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)