Bài giảng Mật mã học: Public-Key cryptography - Huỳnh Trọng Thưa

Bài giảng "Mật mã học: Public-Key cryptography" cung cấp cho người học các kiến thức: Principles of asymmetric cryptography, one-way function, key lengths and security levels, euclidean algorithm,...Mời các bạn cùng tham khảo.